Terms of Use

Gebruiksvoorwaarden

Gepubliceerd op 25 mei 2018

De http://www.nl.skechers.com/nl website (de “website”) is een dienst van SKECHERS USA Benelux B.V., een 100% dochteronderneming van Skechers U.S.A, Inc. (“Skechers”). Deze gebruiksvoorwaarden bepalen, samen met andere algemene voorwaarden die op geregelde tijdstippen op de website kunnen verschijnen (collectief de “voorwaarden”), de algemene voorwaarden waaronder je de website kunt raadplegen en gebruiken.

DOOR DE WEBSITE TE RAADPLEGEN, STEM JE IN MET DEZE VOORWAARDEN. ALS JE NIET INSTEMT MET DEZE VOORWAARDEN (ZONDER WIJZIGING), HEB JE HET RECHT NIET OM DEZE WEBSITE TE RAADPLEGEN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN.

Je verklaart dat je 16 jaar of ouder bent, of de website bezoekt onder toezicht van een ouder of voogd.

Als je vragen hebt over de website, deze voorwaarden of andere klantenservice-gerelateerde zaken, neem dan contact op met ons op:

SKECHERS USA Benelux B.V.

Cartografenweg 16

5141 MT WAALWIJK

Nederland

Tel: + 31-416-673-160 (ma-vrij 8.30 u. tot 17.00 u.)

info.benelux@eu.skechers.com

 

Copyright

De volledige inhoud van de site, inclusief maar niet beperkt tot, tekst, illustraties of code valt onder het copyright als collectief werk onder de copyright wetten van de Verenigde Staten en andere copyright wetten, en is eigendom van Skechers. Het collectieve werk bevat werk dat gelicenseerd is door Skechers USA, Inc. II Copyright 2018, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Toestemming wordt verleend aan elektronische copy en/of gedrukte hard copy van de site op voorwaarde dat het enige doel het plaatsen van een bestelling op de site is. U hebt het recht om delen van materiaal van verschillende plekken op de site weer te geven, onderhevig aan uitdrukkelijk gestelde voorwaarden of beperkingen ten aanzien van specifiek materiaal, te downloaden of af te drukken mits uitsluitend voor niet-commercieel privégebruik, of om een bestelling te plaatsen op de site en Skechers-producten aan te schaffen. Elk ander gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, verspreiding, weergave of overdracht van de content op de site is strikt verboden. U stemt toe met het ongewijzigd en intact laten van het materiaal dat gedownload of afgedrukt is van de site en u dient geen afbeeldingen, foto’s, video- of audiomateriaal of illustraties te gebruiken, los van begeleidende tekst. De status van Skechers (en die van geïdentificeerde bijdragers), en de auteurs van content op de site dient altijd erkend te worden. Als u een deel van de site afdrukt, kopieert of downloadt en daarbij deze gebruiksvoorwaarden schendt, dan verliest u met directe ingang uw rechten om de site te gebruiken en dient u de kopieën van het materiaal direct te vernietigen.

Handelsmerken/Intellectueel eigendom

Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van Skechers gebruikt op de site (inclusief maar niet beperkt tot de naam Skechers) zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Skechers SARL. Ze dienen niet gebruikt te worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skechers. Elk ander intellectueel eigendom op de site, inclusief maar niet beperkt tot patenten, uitgegeven of aangevraagd, zijn eigendom van Skechers SARL en/of hun licentiegevers.

Links

Als de site links naar andere websites en bronnen van derden bevat, dan worden deze links enkel aangeboden om u te informeren. Dergelijke links dienen niet te worden geïnterpreteerd als goedkeuring door Skechers van deze gelinkte websites of informatie die u erop vindt. Skechers heeft geen controle over de content van dergelijke websites of bronnen.

Garantiedisclaimer

 

Skechers biedt de site uitsluitend aan voor huiselijk en privégebruik. U stemt toe dat u de site niet voor commerciële of bedrijfsdoeleinden gebruikt, en Skechers kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor verlies of winst, zakelijk verlies, zakelijke onderbreking, of verlies van zakelijke kansen.

Skechers sluit aansprakelijkheid niet uit en beperkt deze niet, als dit onrechtmatig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van Skechers of door diens fraude of frauduleuze misvertegenwoordiging.

Virussen

 

Skechers kan geen garantie bieden dat de site veilig is en geen virussen bevat. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw technologische informatie voor toegang tot de site. U dient gebruik te maken van uw eigen antivirussoftware.

U dient de site niet te misbruiken door bewust schadelijk materiaal te introduceren, zoals virussen, Trojaanse paarden, wormen en logische bommen. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de site, de server waarop de Site is opgeslagen of elke andere server, computer of database die met de site verbonden is. U dient de Site niet aan te vallen via een denial-of-service aanval of een distributed denial-of-service aanval.

Gebruik van ingediende informatie

 

U gaat ermee akkoord dat Skechers opmerkingen, informatie of ideeën mag gebruiken die opgenomen zijn in de communicatie die u verzendt naar de site of indient op de site zonder kennisgeving, compensatie of erkenning aan u voor elk doel, inclusief, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, fabriceren en verkopen van producten en diensten en het creëren, wijzigen en verbeteren van de site of andere producten en diensten. U verleent Skechers toestemming om die content te gebruiken, in de mate waarin dat nodig is.

Deelnamedisclaimer/gebruiksbeperkingen

 

Skechers kan niet alle communicatie en materiaal bekijken dat wordt geplaatst of aangemaakt door gebruikers van de site en kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor de content van deze communicatie en materiaal. U erkent dat door het verlenen van de mogelijkheid om User Generated Content te bekijken en te verspreiden op de site, de site grotendeels handelt als passief kanaal voor dergelijke verspreiding en daaruit volgend geen verplichting of aansprakelijkheid heeft met betrekking tot User Generated Content of activiteiten op de Site. De meningen die door gebruikers van onze site worden geuit vertegenwoordigen niet onze meningen of waarden.

U mag geen content plaatsen of verspreiden op de site die door Skechers, naar eigen goeddunken, wordt beschouwd als beledigend, storend, bedreigend, lasterlijk, obsceen, imitatie van iemand anders, frauduleus, bedrieglijk, misleidend, of in overtreding is van een copyright, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht, in overtreding van andere privacy of publiciteitsrechten, strijdig is met andere rechten van Skechers of een andere partij, illegaal of anderszins bezwaarlijk is voor Skechers. U mag geen commerciële content naar de site uploaden of de site gebruiken om anderen te verzoeken om lid te worden van een commerciële online-service of andere organisatie. U garandeert dat een dergelijke post of verspreiding in overeenstemming is met de hierboven beschreven normen, en kunt aansprakelijk gesteld worden door Skechers. Indien wettelijk, mag Skechers uw identiteit kenbaar maken aan een derde partij die beweert dat de content die door u geplaatst of geüpload is naar de site een schending is van hun intellectueel eigendomsrecht, een schending van vertrouwelijke informatie of lasterlijk is.

Schadeloosstelling

 

U gaat akkoord met het schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren van Skechers, diens functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, vergunning verstrekkers en leveranciers van en tegen alle verlies, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, als gevolg van schending van deze voorwaarden of andere activiteiten gelieerd aan uw internetaccount (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of een ander persoon die desite opent via uw internetaccount.

Beëindiging en effect van beëindiging

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op u vanaf het moment dat u gebruikmaakt van de site Skechers behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw gebruik van de site te beëindigen of te beperken, voor enige of geen reden, en zonder verantwoording af te leggen aan u of derden. Daarnaast kunnen deze voorwaarden, of een deel ervan, beëindigd of gewijzigd worden door Skechers zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment en om elke willekeurige reden. De bepalingen met betrekking tot copyright, handelsmerken, disclaimers, aansprakelijkheidsbeperking, schadeloosstelling en anders, blijven altijd van kracht.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden vallen onder Nederland wetgeving en juridische procedures lopen via Nederlandse rechtbanken.

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting is een proces waarbij een onafhankelijk orgaan de feiten van een geschil in overweging neemt en probeert het geschil op te lossen zonder dat er een rechtbank of hof aan te pas komt. U hebt hier toegang tot de European Online Dispute Resolution (ODR). We zijn niet verplicht om buitengerechtelijke geschillenbeslechting te gebruiken en we onderwerpen ons er momenteel niet aan.